...

Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 
HACIBEKTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU
STAJ YÖNERGESİ

AMAÇ
Madde 1.
Bu yönerge, Nevşehir Üniversitesi Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin staj uygulama esaslarını ve ilkelerini belirler.

KAPSAM

Madde 2. Bu yönerge Nevşehir Üniversitesi Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yurt içi ve yurt dışındaki işyerlerinde yapacakları stajlarla ilgili konuları kapsar.

DAYANAK

Madde 3. Bu yönerge, 22 Mayıs 2002 tarih ve 24762 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik” gereğince hazırlanmıştır.

Bu yönergede, belirtilmeyen hususlar için 22 Mayıs 2002 tarih ve 24762 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri geçerlidir.

TANIMLAR

Madde 4. Bu yönergede adı geçen;

Meslek Yüksekokulu: Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu’nu, 

Müdür: Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu Müdürü’nü,

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB): Nevşehir Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi’ni

İşyeri:
Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, eğitimleri süresince kazandıkları bilgi ve deneyimlerini, staj yoluyla sürdürdükleri, mal ve hizmet üreten kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarını,
       
Okul–Sanayi Koordinatörü:
Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Nevşehir Üniversitesi Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’nun doğrultusunda staj ve eğitim yapmalarını koordine etmekle görevli Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı’nı,

Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu:
Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’nu,

Denetçi Öğretim Elemanı: Mesleki eğitimde yararlanılacak işletmelerdeki çalışma alanlarının tespiti, eğitimin planlanması, koordinasyonu ve izlenmesi ile görevli atölye, laboratuar ve meslek dersleri öğretim elemanlığı kökenli müdür yardımcısı ve her programın kadrolu öğretim elemanlarını,

Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu:
Nevşehir Üniversitesi Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’nu,

Staj Yönergesi: Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi’ni,

Takvim: Staj süresini kapsayan staj takvimini,

ifade etmektedir.

MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ VE EĞİTİM UYGULAMA KURULU

Madde 5. Mesleki ve teknik eğitim bölgesi içinde yer alan meslek yüksekokulu tarafından, müdür yardımcıları arasından belirlenen Okul-Sanayi Koordinatörü’nün başkanlığında; meslek yüksekokulunun bölüm başkanları ve program koordinatörlerinden oluşur.

Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu, gerekli gördüğü program ve birimlerde çalışma komisyonları oluşturabilir. Bu kurul yılda en az üç toplantı yaparak toplantı değerlendirme sonuçlarını Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’na bildirir.

            MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ VE EĞİTİM UYGULAMA KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 6.
Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’nun görevleri şunlardır:

a)       Yüksekokul öğrencilerinin bu yönerge hükümleri doğrultusunda staj yapmalarını sağlamak amacıyla gerekli ön bilgileri almalarını sağlamak üzere toplantılar düzenlemek,

b)       Stajda kullanılacak basılı evrakın zamanında düzenlenip, hazır hale gelmesini organize etmek,

c)       Öğrencilere staj yeri temini hususunda ilgili birimlerle işbirliği yapmak,

d)      Öğrencilerin staj yerlerine dengeli bir şekilde dağıtımını yapmak,

e)       Staj çalışmalarını denetlemek,

f)        Staj çalışmalarının değerlendirilmesini yapmak,

g)       Gerekli görüldüğü taktirde stajla ilgili mülakat ve uygulamalar düzenlemek.

STAJ YERİNİ BULMA

Madde 7. METEB içindeki kamu kurumu ve kuruluşları ile Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’na bildirilen; ilgili yıl içerisinde kabul edebilecekleri stajyer öğrenci kontenjanları arz ve talep sayılarına göre her program için Meslek Yüksekokulu’na tahsisi edilen kontenjan, öğrencilerin başarı sırası dikkate alınarak doldurulur. Herhangi bir nedenle kendisine ayrılan kontenjanı kullanmayan öğrencinin yerine aynı yöntemle kontenjan doldurulur.

METEB içinde, Meslek Yüksekokulu’na ayrılan staj kontenjanları çerçevesinde staj yeri bulunamayan öğrenciler yurtiçinde veya yurtdışında staj yapacakları işyerlerini kendileri bulmak zorundadırlar. Bu şekilde staj yeri bulan öğrenci, ilgili belgeler ile Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’na başvurur. Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’nun onayından sonra staja başlayabilirler. Kontenjan yetersizliği nedeni ile kendisine staj yeri bulamayan öğrenci sayıları ve alanları Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’na bildirilir.

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERDEN İSTENEN BELGELER

Madde 8. Staj yapacak öğrencilerin staja başlayabilmeleri için aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’na başvurmaları gerekir.

a)      Öğrencinin staj yapmak istediğini gösterir başvuru belgesi,

b)      Öğrencinin aldığı dersleri ve daha önceden yaptığı stajları gösteren özgeçmiş belgesi.

 Öğrenciler Meslek Yüskekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulundan aldıkları resmi yazı ile birlikte ilgili işyerine başvururlar.

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERE SAĞLANACAK OLANAKLAR

Madde 9. Stajyer öğrenci kabul edecek işyerleri, kendi personeline sağladığı olanaklardan stajyer öğrencilerin de yararlanmasını sağlarlar. Bunun için, stajyer öğerencilerin konaklama ve beslenme gereksinmelerinin karşılanması ve kuruluşun sosyal olanaklarından yararlanması hususunda azami çabayı sarf ederler.

STAJ ZORUNLULUĞU

Madde 10. Öğrencilerin Meslek Yüksekokulu’nda teorik olarak öğrendikleri bilgileri ilgili sektörlerde uygulayabilme becerilerini geliştirmelerine ve iş tecrübesi edinmelerine yönelik staj yapma zorunlulukları vardır. Her öğrencinin, mezun olabilmesi için bu staj yönergesi hükümleri uyarınca yapması gereken stajları başarı ile tamamlaması zorunludur. Bütün derslerden başarılı olduğu halde stajını tamamlamamış öğrenciler her dönem başında harcını yatırarak kaydını yeniletmek mecburiyetindedir. Yatay geçiş yoluyla gelen öğrenciler yönergeye uygun staj yaptığını belgeleyemezse eksiklerini gidermek veya yeniden staj yapmak zorundadır. 

STAJ ZAMANI ve SÜRESİ

Madde 11. Staj süresi toplam 30 işgünü olup birinci ve ikinci yıl sonunda iki dilim halinde yapılabilir. 

Öğrenimleri devam eden öğrencilerin stajlarını yarıyıl ve yaz tatiline rastlayan aylarda yapması esastır. Devam zorunluluğu olmayan, dönem uzatmış veya bütün derslerini vermiş ancak stajını henüz tamamlayamamış öğrenciler stajlarına herhangi bir tarihte başyabilirler. Herhangi bir nedenle stajlarını ilgili dönemde yapamayan öğrenciler de takip eden dönemlerde stajlarını tamamlayabilirler.

STAJ YERLERİ

Madde 12. Meslek Yüksekokulu öğrencileri Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’nun önerdiği veya Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’nca uygun bulunan yurtiçi ve yurtdışındaki tüm iş yerlerinde stajlarını yapabilirler.

Staj yapacak öğrenciler, staj süresi boyunca işyeri tarafından belirlenecek eğitici personel gözetiminde bulunurlar. Eğitici personel, stajyer öğrencilerin bir plan dahilinde stajlarını sürdürmelerinden ve staj planının gerektği şekilde uygulanmasından sorumludur.

DİSİPLİN İŞLERİ

Madde 13. Stajyer öğrenciler, staj yaptıkları işyerlerinin çalışma, iş koşulları ve iş emniyetine ilişkin kurallarına uymak zorundadırlar. Aksine hareket eden veya izinsiz ve mazeretsiz üç gün üst üste veya staj dönemi boyunca staj süresinin %10’u oranında devamsızlık yapan stajyerin stajına son verilerek Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu vasıtasıyla Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna bildirilir. Bu durumda stajyerin herhangi bir yasal talep hakkı doğmaz.

Stajyer öğrenciler için Nevşehir Üniversitesi’nin ve Yükseköğretim Kurumu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin hükümleri staj sırasında da geçerlidir.

Stajyer öğrenciler kendi kusurları ile staj yaptıkları işyerinde verecekleri zararlardan kişisel olarak kendileri sorumludurlar.

STAJ SIRASINDA HASTALIK VE KAZA DURUMU

Madde 14. Staj sırasında hastalanan veya hastalığı sebebiyle staja üç günden fazla devam edemeyen ya da bir kazaya uğrayan stajyerin stajı kesilerek, durum işyeri tarafından Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’na bildirilir. Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu, öğrencinin durumunu ailesine bildirmekle yükümlüdür.

Öğrencinin mazereti kadar gün staj süresine eklenir, ancak bu süre toplam sürenin yarısını geçemez.

STAJYER ÖĞRENCİLERİN DENETLENMESİ

Madde 15. Yüksekokul Müdürlüğü’nün görevlendireceği denetçi öğretim elemanları stajyer öğrencileri staj yaptıkları işletmelerde denetleyebilirler.

Öğrencilerin staj yeri; coğrafi yerleşim olarak ilgili meslek yüksekokulunun uzağında bulunması nedeniyle o yüksekokulun öğretim elemanları tarafından denetim yapılması zor veya imkansız ise denetim yapmak üzere staj yerinin bulunduğu coğrafi yerleşim yerine en yakın meslek yüksekokulunun öğretim elemanlarından veya diğer öğretim birimleri ve kamu kuruluşları elemanlarından yararlanma yoluna gidilir.

STAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE STAJDA BAŞARI

Madde 16. Stajını bitiren öğrenci staj dosyasını, en geç staj bitimini takip eden ilk ders kayıt dönemi içerisinde incelenmek ve değerlendirilmek üzere Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna bir dilekçe ekinde teslim eder. Süresi içinde staj dosyasını teslim etmeyen öğrenci staj yapmamış sayılır.

Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu, işverenden gelen işveren raporu ve denetçi öğretim elemanından gelen raporu dikkate alarak staj dosyasını değerlendirir. Gerekli görürse ilgili öğrencileri mülakata alabilir veya uygulama yaptırabilir.

Öğrencilerin yaptığı stajın uygunluğu ve başarısı Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu tarafından değerlendirilerek onaylanmak üzere Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna sunulur.

Staj süresi sonunda başarısız olan veya stajına ara veren veya vermek zorunda olan öğrencilere, yasal öğrenimi süresi içerisinde iki hak daha verilir.

YÜRÜRLÜK

Madde 17. Bu Yönerge 2007-2008 eğitim-öğretim yılında birinci sınıftan başlamak üzere Senatonun kabulünden itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 18. Bu Yönerge hükümlerini Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür.